Privacyverklaring

laatst bijgewerkt: 21 november 2022

1. Inleiding

Deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) heeft betrekking tot de www.karamel.career website (de “Website”), eigendom van Karamel en heeft als bedoeling u als klant, prospect, leverancier en bezoeker van de Website te informeren over hoe wij zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

Karamel acht de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk en wil jou als gebruiker van de Website informeren over hoe ze jouw persoonsgegevens verwerkt en jou in staat stellen volledige controle te behouden over jouw persoonsgegevens.

Karamel respecteert jouw privacy en zet zich in om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG“) (samen de toepasselijke “Gegevensbeschermingswetgeving“).

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. Het beschrijft niet alleen jouw rechten, maar ook de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen. Door gebruik te maken van de Website, jouw persoonsgegevens te delen, en/of door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, erken je de wijze waarop Karamel jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals hierin is beschreven.

2. Wie zijn we en hoe kan je ons bereiken?

Voor het doel van deze privacyverklaring verwijst Karamel naar Karamel One BV met maatschappelijke zetel te Coupure 88, 9000 Gent, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0728.655.684 (hierna “Karamel”, “wij” of “ons”).

Karamel is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens die jij voorziet op de Website.

Karamel heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij wie je steeds terecht kan voor vragen omtrent jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

E-mailadres dpo@karamel.career

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Karamel verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens; dit is afhankelijk van je gebruik van (de interactieve functionaliteiten beschikbaar op) het Platform en van welke gegevens je met ons deelt.

Als Karamel persoonsgegevens verwerkt, gaat dit mogelijks over onderstaande gegevens:

Identificatie- en contactgegevens
 • naam en voornaam;
 • telefoon/gsmnummer;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • gegevens meegedeeld tijdens/elk begeleidend bericht en/of informatie die je meedeelt tijdens communicatie tussen jou en Karamel;
 • etc.
Persoonlijke gegevens
 • aanwezigheid op events;
 • ontvangen CV's;
 • etc.
Professionele gegevens
 • beroep;
 • functietitel;
 • etc.
Klantgegevens
 • beroep;
 • functietitel;
 • bedrijfsnaam;
 • ondernemingsnummer en/of BTW-nummer;
 • etc.
Technische informatie
 • technische informatie over jouw computer of mobiel (zoals, jouw IP-adres, unieke apparaat-identificaties, user-ID, besturingssysteem, browsertype);
 • etc.

4. Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt, op basis van welke grondslag en voor hoelang?

Karamel verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet. Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

4.1. Contactgegevens
Doeleinde(n) Wij verzamelen jouw contactgegevens zodoende jou te kunnen antwoorden op jouw vragen die werden gesteld op de website, jou te voorzien van gevraagde informatie, jou op de hoogte te houden van evoluties van het platform, events van Karamel of nieuwsberichten, etc. en om jouw contactgegevens te gebruiken voor direct marketing.
Rechtsgrond Gerechtvaardigd belang, uitvoering van een contract & toestemming.
Bewaartermijn Tot zo lang als jouw toestemming niet wordt ingetrokken.
4.2. Persoonlijke gegevens
Doeleinde(n) Wij verzamelen jouw persoonlijke gegevens om jouw aanwezig te kunnen registreren op onze events, om jouw applicatie voor een interne vacature te verwerken, etc.
Rechtsgrond Uitvoering van een contract & toestemming.
Bewaartermijn Tot zo lang als jouw toestemming niet wordt ingetrokken.
4.3. Professionele gegevens
Doeleinde(n) Wij verzamelen jouw professionele gegevens om jouw applicatie voor een interne vacature te verwerken, etc.
Rechtsgrond Uitvoering van een contract & toestemming.
Bewaartermijn Tot de betreffende vacature is ingevuld.
4.4. Klantgegevens
Doeleinde(n) Wij verzamelen jouw professionele gegevens voor prospectie, om jou als prospect of klant beter te woord te staan, beheer van klantrelaties, etc.
Rechtsgrond Uitvoering van een contract & toestemming.
Bewaartermijn Tot zo lang als jouw toestemming niet wordt ingetrokken.
4.5. Technische informatie
Doeleinde(n) Wij verzamelen technische informatie, analytische en statistische inzichten voor de verbetering van de Website en dienstverlening van de organisatie.
Rechtsgrond Gerechtvaardigd belang en toestemming
Bewaartermijn Tot 1 jaar na het verzamelen van de gegevens.

5. Cookies

Ons Platform maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

6. Delen van Persoonsgegevens

Karamel ontvangt jouw persoonlijke informatie wanneer je:
 • ons contacteert via de contact form;
 • antwoordt op een enquête;
 • je aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • je kandidaat stelt voor een interne vacature;
 • je registreert voor een event;
 • het gebruik van cookies aanvaardt die ons gegevens ter beschikking stellen;

Karamel kan mogelijks jouw data delen met derden voor het verzenden van nieuwsbrieven, opslaan en verwerken van jouw persoonlijke data, antwoorden op jouw vragen, verzenden van interessante content en updates, en voor het optimaliseren van onze website.

Karamel zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan commerciële bedrijven.

Onze verwerkers en subverwerkers handelen altijd onder onze verantwoordelijkheid. Als wij subverwerkers inschakelen, zal dit altijd gebeuren in overeenstemming met een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG en die jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Al jouw persoonsgegevens worden enkel bekeken en ter beschikking gesteld aan verwerkers, subverwerkers, medewerkers en andere derden op een “need-to-know” basis, beperkt tot de mate die nodig is om hun diensten uit te voeren. Bijkomend worden jouw persoonsgegevens voor zover dit mogelijk is enkel na toepassing van pseudonimisering technieken  en/of op geanonimiseerde wijze aan voornoemde partijen ter beschikking gesteld.

7. International doorgiften naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

In principe geven wij jouw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij je buiten de EER bent gevestigd en ons Platform bezoekt buiten de EER. Het is ook mogelijk dat we -via onze verwerkers of subverwerkers- jouw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens alleen doorgeven buiten de EER in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving en mits passende waarborgen.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over de specifieke mechanismen die we gebruiken bij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

8. Direct Marketing

Karamel zal uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Dit laat Karamel toe jou geïnformeerd te houden. Je geeft hiervoor jouw expliciete toestemming, maar mag deze te allen tijde intrekken.

9. Gegevensbeleid

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld en die zijn bepaald in titel ‎4 van deze privacyverklaring, (met inbegrip om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten). Wij kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met jou.

De toepasselijke bewaartermijnen staan hierboven vermeld in de tabel onder titel ‎4.

10. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld en die zijn bepaald in titel ‎4 van deze privacyverklaring, (met inbegrip om te voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten). Wij kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met jou.

De toepasselijke bewaartermijnen staan hierboven vermeld in de tabel onder titel ‎4.

11. Jouw rechten

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, heb je (voor zover mogelijk) het recht:
 • een bevestiging te ontvangen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens;
 • om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren zonder onnodige vertraging;
 • om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
  1. indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
  2. indien je jouw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt, en indien er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
  3. indien je bezwaar maakt tegen de verwerking in het geval de verwerking voor direct marketing doeleinden is;
  4. indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
  5. indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving;
 • om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker,
 • om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover mogelijk en met inachtneming van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  1. indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Karamel in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  2. als de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; of;
  3. als Karamel de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door jou nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat;
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens en het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden te voorkomen; en
 • wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op de punten (e) en (f) van artikel 6(1) van de AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Indien je verzoekt om een kopie van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen jouw gegevens

Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@karamel.career.

Wij kunnen je vragen om jouw identiteit te verifiëren om er zeker van te zijn dat je een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te verifiëren dat wij het antwoord geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen. Voor deze redenen behouden we ons het recht voor om een kopie van jouw identiteitskaart op te vragen indien we niet in staat zijn om je te identificeren of indien we redenen hebben om aan jouw identiteit te twijfelen. We vragen je daarbij om alle informatie die niet noodzakelijk is voor de identificatie- of verificatiedoeleinden onleesbaar te maken (zoals bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer).

Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgium
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Wij zouden echter graag de kans krijgen om jouw bezorgdheden op te lossen voordat je je tot de Gegevensbeschermingsautoriteit wendt. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

12. Links van derde partijen

Onze Website kan links bevatten naar applicaties en websites van derden (zoals assessment providers en bedrijven en recruiters). Wanneer je via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website, platform of applicatie kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookieverklaringen van toepassing zijn. Karamel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze applicaties en websites en is niet verantwoordelijk voor de privacy standaarden en praktijken van die derde partij. Wij raden je aan om het relevante privacyverklaring van deze derden te lezen voordat je hun cookies accepteert en hun applicaties en/of websites bezoekt, om jezelf ervan te verzekeren dat jouw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. Niettemin trachten wij de integriteit van onze Website te beschermen en verwelkomen wij alle feedback over deze derde partij applicaties en websites.

13. Toestemming voor openbaarmaking

Je erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan ons om jouw persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien we te goeder trouw oordelen dat dergelijke bekendmaking vereist is om:
 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze overeenkomst en/of onze Website;
 2. te reageren op vorderingen tegen ons naar aanleiding van persoonsgegevens (die de rechten van derden schenden);
 3. de rechten, eigendom en veiligheid van Karamel, haar werknemers, bezoekers van de Website en het publiek te vrijwaren.

14. Aansprakelijkheid

Indien Karamel jouw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is Karamel niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatig gebruik door die derde.

In geen enkele omstandigheid aanvaardt Karamel verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van fout of onwettelijk gebruik van persoonsgegevens door een derde (die geen verwerker of subverwerker is).

Karamel is evenmin aansprakelijk indien derden jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en Karamel passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

Karamel is in elk geval enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het verwerken van persoonsgegevens indien zij niet voldeed aan de specifieke verplichtingen van de AVG. Karamel zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade of -verliezen.

De beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover toegelaten onder toepasselijke wetgeving.

15. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de meest recente versie wordt getoond in de rechterbovenhoek van deze privacyverklaring. Bekijk onze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op jou van invloed kunnen zijn.

16. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van Gent (afdeling Gent) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring, onverminderd het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank op grond van een dwingende wetsbepaling.